Sergei Prokofiev (1891 - 1953)

Lieutenant KijÚ (1933)

Troika movement

Lieutenant KijÚ on Wikipedia

Lieutenant Kije - Film Score/Suite For Orchestra YouTube

Return to Midi Menu

Download this Midi
eXTReMe Tracker